Algemene voorwaarden

Opgesteld op 13 februari 2024

Plannr biedt huiseigenaren en vakmensen de mogelijkheid het totale onderhoud te digitaliseren. De Algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), tezamen met de overige getekende voorwaarden, geven alle voorwaarden weer die van toepassing zijn tussen Klant en Plannr. Indien in de Overeenkomst met de Klant afspraken worden gemaakt die niet stroken met / in strijd zijn met, de Algemene Voorwaarden, dan zullen de specifieke afspraken uit de Overeenkomst bepalend zijn.

Artikel 1 – Definities

 1. Software: het door Plannr ontwikkelde platform inclusief updates; 
 2. Dienst: het ter beschikking stellen van de Software en Onderhoud; 
 3. Fout(en): het substantieel niet voldoen aan specificaties van de Software zoals beschreven op de Website. Van een fout is slechts sprake indien de Klant de fout, zo snel als redelijkerwijs van de Klant valt te verwachten, aantoont, de fout reproduceerbaar is en de Klant, zo snel als redelijkerwijs van de klant valt te verwachten, na ontdekking van de fout, daarvan melding maakt aan Plannr;  
 4. Klant: de onderneming die de Overeenkomst met Plannr aangaat ten behoeve van de Dienst;  
 5. Overeenkomst: de overeenkomst die Plannr met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, gesloten door middel van een samenwerkingsovereenkomst, inclusief verwerkersovereenkomst en algemene voorwaarden;
 6. Partijen: Plannr en de Klant gezamenlijk; 
 7. Helpdesk: de helpdesk van Plannr waar de Klant en/of Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag terecht kunnen met vragen over de Dienst en/of Software. De helpdesk zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, reageren en trachten de Klant en/of Gebruiker(s), zo goed als redelijkerwijs mogelijk, te ondersteunen; 
 8. Medewerker(s): de medewerkers die aangemeld worden door de klant binnen de Dienst;
 9. Gebruiker(s): de huiseigenaren die aangemeld worden door de Klant of zelfstandig een account aanmaken binnen de Dienst;
 10. Website: de website van Plannr alsmede alle onderliggende webpagina’s; 
 11. Data: alle door de Klant, Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Plannr en/of door haar aangewezen derden – in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;
 12. Onderhoud: het onderhoud dat door Plannr wordt verricht ten aanzien van de Software, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk; 
 13. Schriftelijk: op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding die wij de Klant doen of op iedere overeenkomst die wij met de Klant sluiten; 
 2. Wij zullen deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Klant toezenden per e-mail.
 3. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, zullen wij de Klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail; 
 4. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


Artikel 3 – Gebruiksrecht

 1. In het kader van de Dienst zal de Klant en iedere Gebruiker van de Klant de beschikking krijgen over een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. De Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van haarzelf of (één van) haar Medewerker(s) van de Dienst wordt gemaakt. Plannr mag er vanuit gaan dat de Klant ook daadwerkelijk degene is die inlogt onder de gebruikersnaam van de Klant; 
 2. Onder voorwaarde dat de Klant aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent Plannr de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden; 
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van haar internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeemvereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software;
 4. Het is de Klant niet toegestaan de Software (proberen) te verhuren, bezwaren, in licentie geven of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen; 
 5. De Klant mag de Dienst uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van haar Medewerkers bij hun gebruik van de Dienst. De Klant vrijwaart Plannr voor aanspraken van haar Medewerkers in verband met alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door de Medewerkers gebruiken van de Dienst;
 6. Plannr heeft het recht een account van een Medewerker te blokkeren. Dit doen wij als blijkt of als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts van Medewerkers in strijd wordt gehandeld met de wet of de Overeenkomst. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om andere consequenties aan voornoemd beschreven gebruik, te verbinden; 
 7. Zodra de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient de Klant Plannr daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Klant om zelf doeltreffende maatregelen te treffen op zo kort mogelijke termijn, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.


Artikel 4 – Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat de Klant de Software kan gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst met de Klant. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van en het onderhoud aan de Software; 
 2. Wij behouden ons het recht voor om de Software (gedeeltelijk) buiten werking te stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden uit. Klant ontvangt 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande onderhoud een kennisgeving van ons mbt het gepland onderhoud. Alleen bij noodgevallen zullen wij logischerwijs geen kennisgeving van onderhoud kunnen sturen; 
 3. In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Software, kan de Klant contact opnemen met de Helpdesk welke beschikbaar is via de Software en Website. De Helpdesk zal zich inspannen de vragen van de Klant binnen drie (3) werkdagen zo goed mogelijk te beantwoorden; 
 4. Klant en/of Medewerker stelt Plannr zo spoedig mogelijk op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Software, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Software. Dit gebeurt via de email op help@plannr.nl of via de Helpdesk; 
 5. Wij behouden ons het recht voor de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen;
 6. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen, is Plannr niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen; 
 7. Indien de vernieuwde versie van de Software nieuwe functionaliteiten bevat, kan Plannr deze op aanvraag van de Klant inschakelen. Hiervoor kan Plannr extra kosten in rekening brengen voor de Klant. Het afnemen van deze nieuwe functionaliteit is niet verplicht;
 8. Wij staan er niet voor in dat de Dienst en/of de aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert; Ondanks dat wij ons uiterste best doen kunnen wij geen algehele garantie bieden dat de Dienst en/of de aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Software foutloos en zonder tekortkomingen; 
 9. Wij kunnen niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen en dat deze opgelost zullen worden. Wel zal Plannr zich inspannen eventuele Fouten in de Dienst zo spoedig mogelijk te herstellen; Ondanks dat wij ons uiterste best doen kunnen wij geen algehele garantie bieden ten aanzien van het zich niet voordoen van Fouten en het oplossen van Fouten betreffende de Dienst; 
 10. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij de Klant vanwege onderhoud indien blijkt dat er sprake is van gebruikersfouten, verkeerd gebruik van de Software door de Klant of vanwege een andere niet aan Plannr toe te rekenen oorzaak; 
 11. Plannr is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies van Data vanwege foutief of onjuist gebruik van de Software door de Klant. Noch is Plannr in een dergelijk geval gehouden herstelwerkzaamheden te verrichten.


Artikel 5 – Beveiliging

Wij hechten groot belang aan de veiligheid van de Software en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om een zo hoog mogelijke graad van veiligheid en beveiliging te kunnen garanderen. Wij hanteren in ieder geval de volgende maatregelen:

 1. Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie, zodat de Data altijd veilig van en naar desbetreffende apparaat wordt verstuurd;
 2. Beveiliging van de Data conform de ISO 27001 norm; 
 3. De toegang tot opgeslagen Data is gelimiteerd tot een strikt aantal Plannr medewerkers; 
 4. Gevoelige Persoonsgegevens zoals wachtwoorden worden door middel van encryptie (versleuteling) opgeslagen; 
 5. Gegevens worden regelmatig automatisch via een veilige en versleutelde verbinding gekopieerd naar andere datacenters op andere locaties.


Artikel 6 – Overmacht

De Klant, noch Plannr kan aansprakelijk worden gesteld, door de Partij jegens wie wordt tekortgeschoten, voor enige tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst, voor zover sprake is van overmacht. Als de tekortkoming van de Overeenkomst vanwege overmacht langer voortduurt dan één (1) maand, kan de Overeenkomst schriftelijk worden opgezegd door de partij jegens wie wordt tekortgeschoten. Er bestaat derhalve geen recht op schadevergoeding.


Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met uitsluiting van de Data, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software; 
 2. De Klant krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven; 
 3. De Klant verleent hierbij aan Plannr het recht de naam van de Klant alsmede een eventueel logo van de Klant te gebruiken in diverse uitingen, waaronder – maar niet beperkt tot – reclame uitingen, promotionele uitingen, in een pitch en op de Website.  


Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie van de Klant geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan de Klant heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie; 
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitzondering hierop is wanneer wij wegens wettelijke verplichtingen vertrouwelijke informatie openbaar moeten maken en indien wij voor onszelf optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Data die de Klant binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt;  
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software door Klant of haar Gebruikers; 
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons; Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld door de Klant, voor zover sprake is van onrechtmatig handelen door Plannr jegens de Klant, door welk onrechtmatig handelen de Klant directe schade heeft geleden, en slechts nadat de bevoegde rechter daarover in rechte heeft besloten en die rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden; 
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat onze verzekeraar in het betreffende geval uitkeert; 
 5. Wij zullen zorg dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Klant afkomstige Data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen Data; 
 6. De aansprakelijkheid van Plannr voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens; 
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Plannr meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Plannr vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade; 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze zijde.


Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in euro’s te voldoen;
 2. De Klant zal maandelijks een factuur ontvangen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld;
 3. Plannr is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten maandelijks, met ingang van de eerste dag van de maand, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’); 
 4. Indien na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in lid 1 door Plannr nog geen (volledige) betaling is ontvangen, dan is de Klant automatisch in verzuim. In dat geval is de Klant, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment dat de Klant het volledig verschuldigde bedrag voldoet; 
 5. Indien de Klant na de 1e aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting jegens Plannr voldoet, is Plannr genoodzaakt om de vordering uit handen te geven. Alle door Plannr gemaakte kosten, zoals o.a. proces- en (buiten-)gerechtelijke kosten, alsmede kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus komen ten laste van de Klant; 
 6. Betreffende de door Plannr verrichte Diensten en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Plannr doorslaggevend bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs; 
 7. Plannr is gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Plannr te maken kosten of een wijziging in functionaliteiten van de Dienst voordoet. Plannr meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Plannr zal deze prijsverhoging doorvoeren bij het eerstvolgende facturatiemoment.

Artikel 11 – Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand. Voor het opzeggen van deze Overeenkomst geldt geen opzegtermijn;
 2. De Klant kan binnen een jaar na beëindiging van deze Overeenkomst, de Data die met de Software is verzameld, verwerkt en opgeslagen, downloaden en in eigen beheer opslaan. Na afloop van deze termijn heeft de Klant geen toegang meer tot de data. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel downloaden en in eigen beheer opslaan van de Data.

Artikel 12 – Privacy

In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Plannr persoonsgegevens van de Klant en Gebruikers (laten) verwerken. Plannr doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar privacybeleid welke zowel via deze link als op de Website te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Plannr als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 13 – Kosten, verzuim

 1. De Klant moet alle kosten vergoeden die Plannr maakt om Gebruiker tot nakoming van Overeenkomst te dwingen; In het geval dat Plannr kosten maakt om te zorgen dat Klant de verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst nakomt, is Klant gehouden deze Kosten aan Plannr te vergoeden;  
 2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de nakoming van een verplichting verloopt, dan zal Plannr de Klant eerst in gebreke stellen. Voldoet de Klant niet aan de plichten van de ingebrekestelling, dan is de Klant in verzuim;
 3. De Klant is slechts in verzuim, voor zover de klant tekortschiet jegens Plannr met betrekking tot enige verplichting voortvloeiende uit deze Overeenkomst, nadat Plannr de Klant daarvoor een ingebrekestelling heeft gestuurd en een redelijke termijn heeft geboden waarbinnen de Klant alsnog kan nakomen, en de Klant niet binnen die redelijke termijn, voldoet aan haar verplichtingen.


Artikel 14 – Systeemvereisten

Voor onderstaande systemen geldt dat voor het gebruik van Dienst altijd een internetverbinding noodzakelijk is.

Ondersteuning voor internetbrowsers:

 • Internet Explorer 10 of hoger
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari

Artikel 15 – Overdracht

De Klant is niet gerechtigd tot overdracht van de Overeenkomst of de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

Artikel 16 – Nietigheid

Als een deel van Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Overeenkomst, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht; 
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Eindhoven.

Laten we samen aan uw planning werken