Privacy verklaring

Opgesteld op 13 februari 2024

Introductie

Verantwoordelijk rechtspersoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels de website www.plannr.nl en het bijbehorende gelijknamige platform Plannr is Plannr, Karel de Grotelaan, 5615SR te Eindhoven. Plannr neemt de privacy van de bij haar ingeschreven in te schrijven deelnemers, gebruikers en partners zeer serieus.

Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Plannr geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met de persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres en telefoonnummer.

Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Het beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform gebruik wil maken van de preventieve en planmatige onderhoudssoftware van Plannr, middels dit platform hun onderhoudswerkzaamheden willen uitbesteden en van personen die dit platform gebruiken om in contact te komen met andere woningeigenaren ten behoeve van een collectieve inkoop van onderhoud.

Voor verdere vragen omtrent de omgang van Plannr met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met Plannr via info@plannr.nl.

 

I. Privacyverklaring voor de gebruiker

Indien u als gebruiker op het platform gebruik maakt van de diensten die Plannr aanbiedt, kan het voorkomen dat Plannr persoonsgegevens verzamelt om u de beste kwaliteit aan te bieden. De mogelijke persoonsgegevens zijn als volgt: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats. Deze gegevens zullen enkel gevragen worden wanneer u ervoor kiest een gratis profiel aan te maken op het platform om zo volledige toegang te krijgen tot de functies welke het platform biedt.

Plannr gebruikt deze persoonsgegevens voor de koppeling met lokale bedrijven betreffende het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden. Indien u het platform enkel en alleen gebruikt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning, is het niet verplicht om een profiel aan te maken. De persoonsgegevens zullen, indien u ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van een onderhoudsbedrijf, door het betreffende onderhoudsbedrijf ontvangen worden om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen.

Indien u gebruik wil maken van de collectieve inkoop functie moet u hier eerst toestemming voor geven. Uw naam en toenaam kunnen worden weergegeven bij woningeigenaren afkomstig van dezelfde woonplaats. Via het platform kunnen zij contact met u maken zonder het inzien van een e-mailadres of telefoonnummer.

Informatie en gegevens in uw gebruiksprofiel kunnen te allen tijde in uw profiel gewijzigd worden. Indien u uw account laat verwijderen door Plannr, zal Plannr uw gegevens blokkeren en deze niet voor verdere verwerking gebruiken. Het hierboven, en in onderdeel III, genoemde gebruik en verwerking van informatie en persoonlijke gegevens vindt slechts plaats indien u ervoor kiest om een onderhoudsplan bij te houden en onderhoudstaken uit te besteden aan onderhoudsbedrijven of andere woningeigenaren wil benaderen voor een collectieve inkoop.

Op onze website houden wij bezoekersverkeer bij. De gegevens die wij op onze website verzamelen zijn echter strikt geanonimiseerd. Vandaar dat wij geen cookie-melding weergeven op onze website.

II. Privacyverklaring voor de partner

Indien u zich als partner op het platform aanmeldt, verkrijgt, verwerkt en gebruikt Plannr de volgende gegevens van u, teneinde een samenwerkingsovereenkomst voor de koppeling van de door u aangeboden onderhoudswerkzaamheden met u op te stellen, dan wel af te sluiten: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, stad, bankrekeninggegevens en KVK gegevens. Plannr slaat de gegevens op in een partnerprofiel. Hierbij geeft u Plannr de optie om de informatie van het gebruikersprofiel te verstrekken aan derden, en hiermee wordt bedoeld specifiek gelieerde bedrijven in het netwerk van Plannr waarmee Plannr een samenwerking is aangegaan.

III. Informatieverstrekking en verwijdering

U heeft het recht om de gegevens op te vragen die Plannr over u heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw, incorrecte, persoonlijke gegevens alsook de verwijdering van onrechtmatig verkregen of opgeslagen persoonlijke informatie. U kunt uw account hier opzeggen. De gegevens die we van u hebben, zijn te vinden in op uw profielpagina in onze app.

Laten we samen aan uw planning werken